PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Nasz zespół wykona dla Państwa roczne oraz pięcioletnie przeglądy techniczne w całym zakresie wymaganym przez  Prawo Budowlane:

 

- budowlane

- sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan, urządzeń służących ochronie środowiska )

- instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami

- instalacji gazowej wraz z próbami szczelności

- w zakresie oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych

 

art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

1.       elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

2.       instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

3.        instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, 

art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

1.       polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 

2.       kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków: 

1.       o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych

2.       o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej Dz.U. Poz. 1200:

art. 23 ust. 1 Właściciel, lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

1.       a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW

2.       b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW

3.       c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW

art. 24 ust.1 Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która posiada:

1) uprawienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

Informacje dodatkowe

 1.       w trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli